enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
Kalp

KALP Hayvanların göğüs boşluğunda bulu­nan, kanı pompalama görevini yükümlenen. ve bu nedenle de kan doiaşmundan sorum­lu olan organ Omur­galıların evrimi, balıklardaki tek odacıklı kalpten memelilerdeki dört odacıklı kalp yönünde de bir gelişınenin olduğunu gös­termektedir. İnsanda kan dolaşımı, bir sekiz rakamına benzetilebilir. Burada kalp, kesişme noktasmda yer almaktadır. Ancak birbirine paralel duran iki takım halindeki dört odacık, bu sekiz-rakamına benzeyen sistemi iki avn bölmeye ayım. Safi ve sol sistemler arasında pompalama işleri yö­nünden kesin bir denge vardır. Her bir sis­temde, kam Akciğerler’den veya vü­cuttan alan bir kulakçık (atrium) ile, büyük bir damara basan bir karıncık (ventri-kül) vardır. Bir kulakçığa gelen kan, tek yönlü kapaktan geçerek kanncıga pompala­nır.
Kalp özelleşmiş kas liflerinden yapılı­dır. Bu kas lifleri, özel bir uyarım merke­zinden kalkan ve yine özel bir iletim siste­miyle kendilerine ulaştırılan uyaranlara yanıt olarak kasılırlar. Herbir kulakçıkla karıncık arasında birer kapak vardır (sol­da ikili kapacık yani “mitral”, sağda üçlü kapacık yani “triküspid”}. Bunun gibi ka­rıncıklarla açıldıkları damarlar arasında da kapaklar bulunur (aort ve akciğer atarda­marı kapacığı yani “pulmoner” kapak). Kalp, Perikard adı verilen bir zarla Örtülüdür ve gerekli kanı, Aortdan koroner damarlar aracılığıyla sağlar. Sağ kulakçıktaki hücreler depolarizasyon yete­neğine sahiptir ve böylece iletim sistemin­de yayılan bir elektriksel uyaranı başlata­bilirler. Kalbin çalışması- sırasında bu uya­ran, vücuttan ya da akciğerlerden gelen kanla dolmuş durumdaki kulakçıklara ge­çer ve bunların kasılmasıyla içlerindeki kan, karıncıklara boşaltılır. Zalen bu kanın büyük bölümü, daha kulakçıklar kasılma­dan Önce karıncıklara geçmiş durumdadır. Kasılmayı sağlayan elektriksel uyaran, bu kez karıncıklara iletilir ve bunlarda kasıl­maya yol açar (sistol). Böylece karıncıklardaki kan, güçlü bir şekilde aorta ya da akciğer atardamarına basılır.
 
kalp
Bu sıradaikili ve üçlü kapacıklar kapanır. Kasıîm; durduğunda (dîastol) karıncıkların içeri­sindeki basınç düşer, aort ve akciğer atar­damarı kapacıkları kapanır. Sistol sırasın­da ortaya çıkan güç, büyük atardamarla: boyunca yayılarak dolaşım için gereken itici kuvveti sağlar. Kalbin birim zamands bastığı kan miktarı beden hareketi sırasın­da artabilir. Birim zamanda kalpten atılan kan miktarını arttırari başka etmenler de vardır: Kalp atım sayısının artması (taşikardi); Adrenalin  ve sempatik Sinir Sisteminin etkisiyle kalbin ‘kasılma gücünün çoğalması; ve büzülebilen kapaklı Toplardamarlardan yansıyan basınç­la kalbe dönen kan miktarının çoğalması, bu etmenler arasında sayılabilir. Kalple il­gili hastalıkları şöyle sıralayabiliriz: Odakların veya kapakların yapısını ilgilendi­ren doğuştan hastalıklar  ve Romatizma  son­rasında kapakların kapanmasında yetmez­liğe ya da daralmaya yol açan rahat­sızlıklar. İlaç tedavisiyle bu hastaların du­rumlarını bir ölçüde düzeltmek mümkün­dür. Ancak mevcut kusurları düzeltmek ve onarmak için kalple ilgili cerrahi girişim­lere çoğu zaman gereksinim duyulur. Bu ameliyatlar, hatalı kapakların yerine Pro­tezlerin  konulması için de kullanıl­maktadır.
Korone tıkanması, kalp Kasındaki bazı bölgelerin hasar görmesine ya da Ölümüne yol açar. Bu durum pompala­ma etkinliğinin aksamasına ve kalp yet­mezliğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu arada ritm bozuklukları, Anevrizmalar ya da ender olarak da kalp yırtıl­maları meydana gelebilir. Bazı belirli me­tabolizma hastalıklarınd, kapak rahatsızlıklarında ve iletim dokusunun hasar gördüğü durum­larda ritrn bozuklukları ortaya çıkabil­mektedir. Kalbin çok yavaş atmasına, Öradlkardi adı verilir. Bu durum hastalık ne­deniyle olabilir, ancak kalp etkinliği yük­sek olan atletlerde normal sayılabilir. Ritm bozuklukları: genelde Dijital; sempa­tik sinir. sistemim uyaran ya da blokaja uğratan maddeler; Atropin  ve yerel Anestezi de kullanılan bazı belirli ilaçlardan yararlanarak tedavi edilebilir. Pompalama faaliyetinin yetersiz kalışından doğan kalbin her iki yarısı arasındaki den­genin bozulduğu yetmezlik durumlarında asıl neden koroner tromboz, aşın sıvı yük­lenmesi ya da kalp kası hastalıkları ola­bilir. Kalp’ yetmezliğinde akciğer ödemi ve çevresel dokularda ödem meydana gelebilir. Bunların tedavisinde Diüretikler  ve dijital temel ilaçlar­dır. Böylece Ödem çözülür ve kalbin pom­palama gücü artar. Normal olmayan kalp kapaklarının bakteri veya mantarlarla en­feksiyonu, ağır bir rahatsızlıktır ve ateş yükselmesine, vücutta daha başka sistema­tik belirtilere, bu arada Emboli’ye, kalp yetmezliğine ve kapakların tahrip ol­masına yol açabilir. Bundan korunmak ve tedavi etmek amacıyla çok dikkatli bir. şe­kilde seçilmiş olan antibiyotikler kullanılır. Kapakların yerine protez takılması da ge­rekebilir. Kalbin muayenesinde Elektrokardiyograf , göğüsle ilgili X-Işın filmle­ri (göğüs röntgeni), kalp kateteri kullanı­mı  ve serum Enzim  düzeylerinin araştırılması gibi yöntemler­den yararlanılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Kadın sitemap, Dekorasyon sitemap, Yemek Tarifleri sitemap Yandex.Metrica